Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLA PARIS LV" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SLA PARIS LV” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SLA PARIS LV” (turpmāk arī – SLA PARIS LV).

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (SLA PARIS LV) vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu SLA PARIS LV mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “SLA PARIS LV”, reģistrācijas Nr. 40203069357, tālr. +371 25 468 445, e-pasts slaparis@slaparis.lv, jur. adrese: Mežaparka iela 2 Berģi, Garkalnes pagasts, Ropažu nov., LV-1024, Latvija.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras SLA PARIS LV vārdā un atbilstoši SLA PARIS LV norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

3.1. SLA PARIS LV apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus SLA PARIS LV pakalpojumus klients vēlas izmantot.

3.2. SLA PARIS LV apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. klienta personas datu apstrāde SLA PARIS LV klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai SLA PARIS LV e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.3. klienta personas datu apstrāde SLA PARIS LV jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.4. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.5. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Klienta karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai SLA PARIS LV atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts.

3.4. Klienta reģistrācijai SLA PARIS LV e-veikalā SLA PARIS LV atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.5. SLA PARIS LV e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – SLA PARIS LV var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. SLA PARIS LV jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, SLA PARIS LV atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.

3.6. SLA PARIS LV īpašuma aizsardzības nolūkos apstrādā šādus klienta personas datus: videoattēls, kas tiek iegūts no SLA PARIS LV veikalos esošajām videokameru ierakstiem.

3.7. SLA PARIS LV publicitātes veicināšanai SLA PARIS LV rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, veikalu atklāšanas pasākumi u.tml. ) SLA PARIS LV var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. SLA PARIS LV iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. SLA PARIS LV iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai SLA PARIS LV veikalos, nodrošinot klientam iespēju izmantot klienta karti, to neuzrādot; kā arī klienta reģistrācijai SLA PARIS LV e-veikalā un piekļuves SLA PARIS LV e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos SLA PARIS LV īpašos piedāvājumus;

4.2.3. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;

4.2.4. adrese – sezonālo katalogu, informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī SLA PARIS LV e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;

4.2.5. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma SLA PARIS LV e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par SLA PARIS LV e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.6. e-pasts – SLA PARIS LV jaunumu nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves SLA PARIS LV e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami SLA PARIS LV e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu SLA PARIS LV e-veikalā;

4.2.7. videoattēls – videonovērošana SLA PARIS LV veikalu telpās, lai aizsargātu SLA PARIS LV īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu SLA PARIS LV veikalos, atklātu SLA PARIS LV veikalos izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību;

4.2.8. fotoattēls – SLA PARIS LV publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. SLA PARIS LV informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus SLA PARIS LV piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā SLA PARIS LV iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem SLA PARIS LV veikalos, ja klients tam ir piekritis.

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. SLA PARIS LV veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida SLA PARIS LV ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt SLA PARIS LV piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Izsūtot aicinājumus uz SLA PARIS LV rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros SLA PARIS LV publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, SLA PARIS LV ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, SLA PARIS LV ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – SLA PARIS LV ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai SLA PARIS LV veikalos un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana), un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem SLA PARIS LV veikalos; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).

Videonovērošanas gadījumā SLA PARIS LV vienmēr nepārprotami informē klientu par veikalā veikto videonovērošanu, izvietojot speciālu uzlīmi pie veikalu ieejas. Ja klients nevēlas nokļūt videonovērošanas zonā, klientam ir iespējams izmantot iespēju iepirkties SIA “SLA PARIS LV” e-veikalā slaparis.lv .

5.2. SLA PARIS LV apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr SLA PARIS LV ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. Videonovērošanas materiāls tiek glabāts ne vairāk kā četras nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai SLA PARIS LV leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.

6. Personas datu saņēmēji

6.1. SLA PARIS LV, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, SLA PARIS LV izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri SLA PARIS LV vārdā un atbilstoši SLA PARIS LV norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas SLA PARIS LV vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza SLA PARIS LV pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

7. SLA PARIS LV sīkdatņu politika

7.1. SLA PARIS LV mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. SLA PARIS LV izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas SLA PARIS LV mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām SLA PARIS LV mājaslapā.

8. Klienta tiesības saistībā ar SLA PARIS LV veikto personas datu apstrādi

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt SLA PARIS LV, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot SLA PARIS LV izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), SLA PARIS LV nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka SLA PARIS LV ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt SLA PARIS LV šādos veidos:

8.3.1. Ja klientam ir piešķirta klienta atlaide – nosūtot atsaukumu uz SLA PARIS LV e-pastu slaparis@slaparis.lv no e-pasta, kuru klients norādīja SLA PARIS LV tirdzniecības vietā izsniegtajā klienta anketā klienta kartes saņemšanai vai kuru norādījis, reģistrējoties SLA PARIS LV e-veikalā. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds vai lietotājvārds (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numurs (ja klientam šāda karte piešķirta), kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.3.2. Nosūtot atsaukumu uz SLA PARIS LV e-pastu slaparis@slaparis.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.3.3. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz SLA PARIS LV juridisko adresi: Mežaparka iela 2 Berģi, Garkalnes pagasts, Ropažu nov., LV-1024, Latvija, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī kādā no SLA PARIS LV veikaliem.

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret SLA PARIS LV veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt SLA PARIS LV veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu SLA PARIS LV kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt SLA PARIS LV:

8.4.1. izsniegt SLA PARIS LV rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir SLA PARIS LV rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no SLA PARIS LV informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām SLA PARIS LV ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar SLA PARIS LV veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. SLA PARIS LV var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SLA PARIS LV mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

 

SLA PARIS LV sīkdatņu izmantošanas politika

SLA PARIS LV mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

Kāda informācija tiek saglabāta?

Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām SLA PARIS LV.lv mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?

“Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju.

“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.

Trešo personu sīkdatnes

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. SLA PARIS LV mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā

Kā var bloķēt sīkdatņu izmantošanu?

Ienākot mājaslapā, lietotāji redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu SLA PARIS LV Latvia interneta vietnē. Nospiežot “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot SLA PARIS LV.lv mājaslapu, lietotājs apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot SLA PARIS LV.lv mājaslapu.

Tai pašā laikā ikvienam lietotājam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi!

Ja Jūs lietojat interneta pārlūku Google Chrome, informāciju par sīkdatņu pārvaldīšanu varat uzzināt šeit: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv

Vairāk informācijas par sīkdatņu iestatījumiem, bloķēšanu un dzēšanu citās pārlūkprogrammās varat uzzināt šeit (norādījumi pieejami angļu valodā): https://www.aboutcookies.org/.

Ja lietotājs bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja datorā netiks saglabātas. Taču lietotājam jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta SLA PARIS LV.lv mājaslapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājaslapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājaslapas lietotājam. Tādēļ SLA PARIS LV lietotāju ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas

SLA PARIS LV informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. SLA PARIS LV aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.